Kogo dotyczy dofinansowanie?

Dofinansowanie skierowane jest do instalacji fotowoltaicznej o mocy w granicach od 2kW do 10kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinanowania obejmuję 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltanicznej i nie przekroczy kwoty 5000zł na jedno przedsięwzięcie.

Czym są koszty kwalifikowane?

Koszty kwalifikowane: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji (panele fotowoltaniczne z niezbędnym oprzyrządowaniem). Wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe - koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym.

Kto nie otrzyma dofinansowania?

Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltanicznej w ramach innego programu niż "Mój prąd", nie może się ubiegać o ponowne dofinansowanie w ramach tego programu.

Kim jest beneficjent programu?

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Do wniosku należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód dokonania płatności za faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej.

W jakiej formie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie składać można w formie papierowej. Można jest przesłać pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW.

Czy dofinansowanie dotyczy rozbudowy instniejącej instalacji?

Przedstawiony projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji.

Jakie są wymagania do stosowanych urządzeń?

Dofinansowanie dotyczy nowych urządzeń, które nie zostały wyprodukowane wcześniej niż 24 miesiące przed instalacją.

Czy moja instalacja PV będzie kontrolowana?

Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania i zobowiązany jest do do eksploatacji instalacji w lokalizacji wskazanej we wniosku.

Jaki jest warunek wypłaty środków?

Warunkiem wypłaty środków jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW i zatwierdzenie przez Ministra Energii.